خلاصه آیین نامه آموزشی             (آئین نامه آموزشی در انتهای این صفحه قابل دانلود است)

ماده 4 : انتخاب واحد

دانشجویان موظفند در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی واحد دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی اقدام نمایند . چنانچه به هر دلیلی این امر به تاخیر بیفتد و تاخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. در این حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

اما چنانچه تاخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر شود دانشجو حق انتخاب واحد در آن نیمسال را نخواهد داشت

ماده 14 : هم نیازی و پیش نیازی دروس

دروس هم نیاز دروسی هستند که باید در یک نیمسال انتخاب واحد شوند.

مثال :

نام درس

پیشنیاز

هم نیاز

فیزیک مکانیک

-

ریاضی عمومی

دانشجو برای انتخاب واحد درس فیزیک مکانیک باید ریاضی عمومی را همزمان با فیزیک مکانیک در یک نیمسال انتخاب واحد نماید.

دروس پیش نیاز دروسی هستند که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس پاس گردد.

مثل :   

نام درس

پیشنیاز

هم نیاز

ایستایی 2

ایستایی 1

-

دانشجو برای انتخاب واحد درس ایستایی 2 باید ایستایی1 را قبلا گذرانده باشد .

ماده 19 : تعداد واحدهای انتخابی

تعداد واحدهای انتخابی دانشجویان تمام وقت در یک نیمسال نمی تواند از 12 واحد کمتر و یا از 20 واحد بیشتر باشد

تعداد واحدهای انتخابی دانشجویان مشروط در یک نیمسال نمی تواند از 12 واحد کمتر و یا از 14 واحد بیشتر باشد

(دانشجوی مشروط به دانشجویی اطلاق می گردد که میانگین نمرات نیمسال قبلی او کمتر از 12 می باشد)

دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 و یا بالاتر باشد می تواند در نیمسال بعدی تا 24 واحد درسی را انتخاب نماید به شرطی که تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحان پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در نظام آموزشی کمتر نباشد

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر در ترم قبل هم مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را و لو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب واحد کرده و بگذراند

حداکثر واحد انتخابی مجاز در دوره تابستان 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.

ماده 20 : معرفی به استاد

چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر 2 درس نظری به ارزش 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یک بار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد بگذرانند

چنانچه دانشجو در امتحان معرفی به استاد نتواند نمره قبولی کسب نماید .برای بار دوم باید در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

ماده 35 : غیبت از امتحان

غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود . اما غیبت غیر موجه بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود

ماده 36 : حذف و اضافه

دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم آموزشی دانشگاهی تعیین شده ،تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوطه حذف و درس یا دروس دیگری را اضافه نماید مشروط به آنکه تعداد واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز ( واحد 12)کمتر نشود.

ماده 41 : حداقل نمره قبولی

حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 (به استثنای درس آشنایی با قرآن کریم که 12 است ) می باشد.

دانشجویی که در هر یک از دروس حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

ماده 43ناتمام

در مواردی مانند دروس پروژه و کارآموزی در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوطه تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده میسر نباشد آن درس ناتمام تلقی شده و حذف می گردد. و دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعدی مجددا انتخاب واحد نموده و بگذراند.

ماده 49 : مرخصی

تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی حداقل دوهفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو به اداره آموزش واحد دانشگاهی تسلیم گردد.

آموزش واحد دانشگاهی زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد.

ماده 51 : انصراف از تحصیل

ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی (بدون اخذ مرخصی)در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

ماده 55 : مهمان

در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یکبار در طول دوره تحصیل حداکثر 11 واحد درسی را در یک نیمسال در واحد دانشگاهی دیگر بگذراند.

قابل توجه دانشجویان دیپلمه های نظری(ریاضی فیزیکعلوم تجربی  و علوم انسانی )ویژه ورودیهای بهمن 91

دروس جبرانی دیپلمه های نظری که در آموزشکده ثبت نام نموده اند طبق جدول ذیل برای هر رشته مشخص شده است دانشجویانی که هرکدام از دروس مربوط به رشته خود را در این ترم برایشان انتخاب نشده است . بایستی در نیمسال بعدی انتخاب واحد نموده و بگذرانند.

 

نام رشته

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

 

 

معماری

شناخت مواد و مصالح

2

 

مبانی هنرهای تجسمی

2

 

عناصر و جزئیات

2

 

طراحی

2

 

مبانی ترسیم فنی و نقشه کشی راندو

2

 

کامپیوتر

مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک

3

 

مبانی کامپیوتر و کارگاه

3

 

 

 

ساختمان

ایستایی ساختمان

2

 

فن اوری ساختمانهای فلزی

1

 

نقشه کشی فنی ساختمان

1

 

کارگاه سفت کاری

1

 

 

 

ساخت و تولید

محاسبات فنی

2

 

رسم فنی تخصصی

1

 

اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه

2

 

کارگاه تراشکاری

2

 

 

حسابداری

اصول حسابداری

4

 

حسابداری صنعتی

2

 

ریاضی پیش

2

فقط برای دیپلم های علوم انسانی

 

تربیت بدنی

زیست شناسی

2

 

آناتومی انسانی

2

 

فیزیولوژی انسانی

2

 

 

 

الکترونیک

مدارهای الکتریکی

2

 

الکترونیک عمومی

2

 

مبانی دیجیتال

2

 

مبانی مخابرات و رادیو

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آئین نامه ایام برگزاری امتحانات

 

1-    همراه داشتن كارت ورود به  جلسه امتحان الزامي است.

2-    هرگونه يادداشت بر روي كارت ورود به جلسه و نيزاستفاده مشترک از ماشين حساب تخلف محسوب و طبق آيين نامه کميته انضباطي رفتار خواهد شد.

3-  صحبت کردن،کف نويسي ،همراه داشتن يادداشت و اختلال در نظم و آرامش جلسه امتحانی و نزاع و توهین به کادر اجرایی امتحانات تخلف محسوب شده و برابر مقررات برخورد خواهد شد.

4-    از آوردن جزوه ،کتاب ،تلفن همراه و ... به جلسه امتحاني جداً خودداري فرمائيد.

5-    دانشجويان ملزم به رعايت مقررات انضباطي وپوشش ظاهري مناسب مي باشند، درغيراينصورت حق ورود به جلسه را نخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : آئین_نامه_آموزشی.pdf           حجم فایل 172 KB